202004.06
0

Žádost o snížení či prominutí nájemného z důvodu nouzového stavu v souvislosti s pandemií Covid-19

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezení provozu většiny podnikatelských provozoven vyvstala u některých podnikatelů, kteří provozují podnikatelskou činnosti v pronajatých prostorech, potřeba požádat o prominutí či snížení nájemného.

Dle ust. § 1765 odst. 1. obč. zák. platí, že dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Dle odst. 2 platí, že právo podle odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností.

Není-li tedy možno pronajatou provozovnu (restaurace, vinárna, kavárna, kadeřnictví, prodejna atd.) provozovat ke smluvenému účelu, lze se tak dle mého názoru domáhat po pronajímateli obnovení jednání o smlouvě, v rámci kterého lze žádat buď prominutí, nebo snížení sjednaného nájemného. Nové podmínky nájemní smlouvy jsou věcí dohody obou smluvních stran, nicméně právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě je třeba uplatnit u druhé smluvní strany nejpozději do 2 měsíců poté, co změnu okolností musela zjistit. V případě nedodržení této lhůty se pak nelze domáhat rozhodnutí soudu směřujícímu k obnovení rovnováhy práv a povinností smluvních stran dle ust. § 1766 obč. zák.

S aplikací shora uvedeného institutu není v praxi zatím příliš zkušeností a nelze tedy odhadnout, jak budou soudy v těchto záležitostech rozhodovat. Každopádně je možné postupovat dle ust. §1765 odst. 1. obč. zák. a druhou smluvní stranu (pronajímatele) o prominutí či snížení nájmu požádat, neboť je v zájmu obou smluvních stran, aby po skončení nouzového stavu a zákazu provozování uzavřených provozoven nájemní vztah pokračoval.

Cena za sepis žádosti o prominutí či snížení nájmu dle ust. § 1765 odst. 1 obč. zák. činí 2.500,- Kč včetně DPH a mohu ji připravit do 2 pracovních dnů od obdržení podkladů. K sepisu žádosti potřebuji zaslat naskenovanou nájemní smlouvu a popis Vaší konkrétní situace.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude nikde zobrazena. Povinné položky jsou označené. *