Ceny právních služeb

Ceny nejčastěji poptávaných služeb najdete u jednotlivých služeb v záložce Služby.

V ostatních případech (osobní konzultace, právní stanovisko, právní rozbor) činí cena právních služeb 2.480,- Kč + 21% DPH (tj. celkem 3.000,- Kč) za hodinu

Platba je možná bankovním převodem, platební kartou (terminál) nebo platební kartou online na webových stránkách prostřednictvím platební brány (stejně jako v e-shopu). 

logo VISA

Nově lze platit platby do výše 5.000,- Kč tzv. „na kontakt“, a to na mé telefonní číslo 776573120.

Máte konkrétní problém a potřebujete znát cenu za právní služby? Kontaktujte mne prosím přes chat, e-mailem nebo telefonicky a cenu Vám sdělím.

Obecné informace k cenám za právní služby

1. Cena za právní služby advokáta zahrnuje odměnu advokáta za úkony právní služby a náhradu hotových výdajů.

2. Jednotlivé druhy úkonů právní služby (např. převzetí právního zastoupení, porada s klientem, sepis upomínky, sepis žaloby, sepis trestního oznámení, sepis smlouvy, sepis odvolání a dalších písemných podání, zastoupení klienta při úkonech přípravného řízení v trestním řízení, zastoupení klienta u soudního jednání v trestních věcech, občanskoprávních sporech atd.) a výše náhrad hotových výdajů (např. cestovní výlohy spojené s použitím osobního automobilu, náhrada promeškaného času, režijní paušál atd.) jsou upraveny v advokátním tarifu.

3. Sazba odměny za úkon právní služby stanovené dle advokátního tarifu (mimosmluvní odměna) se odvozuje od tarifní hodnoty věci, kterou je zásadně výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby. Je-li předmětem právní služby opětující se plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění, jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění. Ve zvláštních případech definuje advokátní tarif tarifní hodnotu jinak.

4. Na základě dohody advokáta s klientem může být cena za úkon právní služby v jednotlivých případech stanovena odlišně (smluvní odměna).

5. Kromě odměny za úkony právní služby náleží advokátu náhrada hotových výdajů. Jedná se především o soudní či správní poplatky, které za klienta zaplatí, dále cestovní výdaje osobním automobilem dle platných předpisů o cestovních náhradách, náklady na vypracování znaleckých posudků nebo překladů, vyhotovení opisů a fotokopií, výpisů z katastru nemovitostí atd.

6. Náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné (tzv. režijní paušál) je klientům účtována paušální částkou dle advokátního tarifu. Náhrada za promeškaný čas za každou započatou půlhodinu je účtována též dle advokátního tarifu.

7. V případě dlouhodobého právního zastoupení (obchodní společnosti, živnostníci) lze sjednat paušální odměnu, v rámci níž je zahrnut určitý počet hodin právních služeb za zvýhodněnou cenu. Právní zastoupení za odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci advokátní kancelář neposkytuje.

8. V případě právního zastoupení v řízení (soudním či správním) má advokát právo požádat klienta o složení přiměřené zálohy. V případě jednorázové právní pomoci (sepis upomínky, dopisu, odvolání, smlouvy) je celá cena právní služby splatná předem.

9. S dotazem na finanční nákladnost právní pomoci v konkrétním případě kontaktujte advokáta telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře „dotazy on-line“ na této webové stránce.

10. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

11. Cena za advokátní úschovu (včetně DPH):

  • 9.990,- Kč z částky do částky 3,000.000,- Kč úschovy
  • 11.990,- Kč z částky nad 3,000.000,- Kč až do částky 5,000.000,- Kč úschovy
  • 14.990,- Kč z částky nad 5,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy
  • individuální cena na 10,000.000,- Kč úschovy.

Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.