Podmínky pro poskytování právních služeb na webové stránce www.judrkazda.cz

Podmínky pro poskytování právních služeb (dále jen „Podmínky“) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen ZoA).

JUDr. Petr Kazda, advokát, se sídlem Palackého třída 223/5, 288 02 Nymburk, IČ: 714 64 352, DIČ: 7709200785, ev. č. ČAK: 11297 (dále jen „Advokát“)

Vy, tedy osoba, která je objednatelem právní služby prostřednictvím webové stránky www.judrkazda.cz (dále jen Web) (dále jen „Klient“).

(Advokát a Klient též jako Strany).

 1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1.1 Advokát se za těchto Podmínek zavazuje poskytnout Klientovi Právní službu a Klient se za toto zavazuje uhradit Advokátovi odměnu pro danou Právní službu dle aktuálního ceníku, který je uveden na Webu. Bude-li mezi Advokátem a Klientem sjednána cena odlišná od aktuálního ceníku, platí tato individuálně sjednaná cena.

1.2 Konkrétní právní služba, která bude poskytnuta Klientovi, je specifikována v e-mailové objednávce Klienta a v přijetí této objednávky ze strany Advokáta (dále jen Právní služba).

 1. OBJEDNÁVKA PRÁVNÍ SLUŽBY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Advokát poskytne Právní službu na základě objednávky Klienta (dále jen „Objednávka“). Klient může Objednávku zaslat Advokátovi buď e-mailem nebo přes online formulář pro konkrétní právní službu. Jiné komunikační platformy, např. Smartupp chat na Webu, Whatsapp či Messenger, jsou určeny pouze pro komunikaci mezi Advokátem a Klientem, nikoliv však pro poskytování Právních služeb.

2.2 Objednávka se stane závaznou jejím odesláním Advokátovi ze strany Klienta. Klient je povinen uvést v Objednávce pravdivě všechny vyžadované údaje a bere na vědomí, že Advokát nenese žádnou odpovědnost v případech, v nichž se kterýkoli z takto Klientem poskytnutých údajů ukáže jako nepravdivý či neúplný.

2.3 Jednáním uvedeným v článku 2.2 Klient potvrzuje, že se seznámil s ujednáním obsaženým v Podmínkách a že s jejich obsahem souhlasí.

2.4 Objednávka Klienta je akceptována Advokátem v okamžiku, kdy Advokát doručí Klientovi na e-mail Klienta potvrzení, že mu poskytne konkrétní Právní službu. Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí právní služby (dále jen Smlouva), jejíž podmínky jsou zachyceny v těchto Podmínkách a v Objednávce. Smlouva se tím stává pro obě Strany právně závaznou.

2.5 V případě, že Klient, který je spotřebitelem, požádá Advokáta v Objednávce o poskytnutí Právní služby ve lhůtě před uplynutím lhůty 14 dní od uzavření Smlouvy ve smyslu ust. 1823 Občanského zákoníku, platí, že tímto výslovně žádá, aby mu Advokát poskytl Právní službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Klient v takovém případě nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže mu byla Právní služba poskytnuta před uplynutím lhůty dle první věty tohoto ustanovení.

 1. POSKYTNUTÍ A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

3.1 Advokát poskytne Klientovi Právní službu podle českého práva na základě požadavků Klienta, které Klient uvede v Objednávce a ve lhůtách uvedených na Webu nebo ve lhůtě individuálně dohodnuté za předpokladu, že nenastanou nepředpokládané okolnosti mimo sféru vlivu Advokáta, které objektivně brání v poskytnutí Právní služby (tzv. vyšší moc).

3.2 Všechny lhůty uvedené na Webu pro poskytnutí Právní služby běží pouze v pracovních dnech. Lhůty pro poskytnutí Právní služby se přiměřeně prodlouží, pokud Klient uvede v Objednávce nesprávně nebo neúplně některou z požadovaných informací a to až do doby, kdy dojde ze strany Klienta k nápravě tohoto stavu.

3.3 Klient bere na vědomí, že v případě poskytování Právních služeb distančním způsobem jsou Právní služby poskytovány e-mailem nebo v rámci online videokonzultace prostřednictvím aplikace Whatsapp, Skype či jiné podobné aplikace.

3.4 Právní služba se považuje za poskytnutou okamžikem, kdy Advokát zašle Klientovi objednanou službu e-mailem (např. právní stanovisko, revidovaný dokument, sepsaný dokument) nebo v případě online videokonzultace okamžikem poskytnutí takové konzultace.

3.5 Klient bere na vědomí, že Advokát vychází při poskytnutí Právní služby z informací a dokumentů poskytnutých Klientem prostřednictvím online formuláře na Webu či prostřednictvím e-mailu. Advokát nemá povinnost si tyto informace ani Klientem předkládané dokumenty nikterak ověřovat. Advokát neodpovídá Klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací nebo dokumentů ze strany Klienta. Pro vyloučení všech pochybností je ujednáno, že tento článek se týká jak veškerých skutkových, tak i jiných informací a údajů, které jsou na Klientovi požadovány a to zejména všech informací, které Klient vyplní do formuláře či zašle e-mailem, a to včetně údajů zapisovaných do katastru nemovitostí a povinně přikládaného výpisu příslušné nemovitosti z katastru nemovitostí. Klient dále bere na vědomí a souhlasí, že Advokát:

 1. a) zásadně neověřuje autenticitu ani faktickou správnost klientem uvedených údajů,
  b) zásadně neprověřuje pravost podpisů uvedených na listinách ani autenticitu předkládaných listin,
  c) neprověřuje právní způsobilost smluvních stran smlouvu uzavřít, a
  d) kontroluje nebo připravuje daný dokument pouze z hlediska účelu, který Klient uvedl v Objednávce.

3.6 Pokud Klient nejedná svým jménem nebo v případě pochybností jakým jménem Klient jedná, zavazuje se Klient o tom informovat Advokáta a je povinen poskytnout Advokátovi veškerou spolupráci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

3.7 Klient bere na vědomí, že pro potřeby poskytnutí Právní služby termín „advokát“ zahrnuje kromě advokátů zapsaných v seznamu advokátů České advokátní komory rovněž advokátní koncipienty zapsané v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory nebo přiměřeně rovněž jiné zaměstnance Advokáta. Pokud se takové osoby podílejí na poskytování Právní služby, vždy jednají jménem a na odpovědnost Advokáta.

 1. ODMĚNA A ÚHRADA PRÁVNÍ SLUŽBY

4.1 Konkrétní výše odměny za poskytnutí Právní služby je uvedena na Webu u jednotlivých Právních služeb nebo v konkrétní nabídce Advokáta adresované přímo Klientovi. Výše odměny je konečná, zahrnuje případně daň z přidané hodnoty v platné výši, ale nezahrnuje jiné daně, poplatky, správní poplatky, kolky nebo nepředpokládané náklady, které v průběhu poskytnutí Právní služby mohou vzniknout. Tyto eventuální náklady budou po případném předchozím odsouhlasení Klientovi vyúčtovány.

4.2 Daňový doklad o uhrazení odměny za poskytnutí Právní služby bude Klientovi doručen zvlášť, vždy po uhrazení každé Právní služby, a to e-mailem. Klient souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě.

4.3 Advokát má právo požadovat úhradu Právní služby předem před poskytnutím Právní služby, zpravidla je však úhrada požadována až po poskytnutí Právní služby. Úhrada Právní služby v dohodnutém termínu, nebyl-li termín dohodnut, tak ve lhůtě splatnosti (zálohové) faktury. Úhrada Právní služby je možná buď bankovním převodem na účet advokáta nebo platební kartou přes platební bránu advokáta na adrese: https://www.judrkazda.cz/online-platba/ Variabilní symbol platby je číslo faktury.

 1. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

5.1 Advokát je vázán povinností mlčenlivosti, která mu vyplývá ze ZoA a stavovských předpisů upravující výkon advokacie. Informace, okolnosti a dokumenty, které se přímo týkají Právní služby nebo jejího poskytnutí, jsou důvěrné a Advokát je nesmí bez souhlasu Klienta sdělit třetí osobě.

5.2. Klient uzavřením Smlouvy uděluje souhlas, aby jím uvedené údaje byly použity pro komunikaci Advokáta s Klientem v rozsahu potřebném pro poskytnutí Právní služby a vypořádání práv a povinností s tím souvisejících. Bere na vědomí, že osobní údaje nezbytné pro fakturaci jsou předávány též externí účetní společnosti.


5.3. Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě Smlouvy Klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


5.4. Advokát klientům nezasílá nevyžádaná obchodní sdělení.


5.5. Web www.judrkazda.cz nepoužívá tzv. cookies.


 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH SLUŽEB

6.1. Následující ustanovení upravují zvláštní podmínky pro poskytování některých služeb Dostupného advokáta.

Online konzultace

6.2 Služba „Online konzultace“ je určena pro jednorázovou analýzu právního problému Klienta za účelem poskytnutí základní orientace Klienta v jeho právním problému. Tuto službu nelze využít ke kontrole ani přípravě některé ze standardizovaných služeb (např. kupní smlouvy na bytovou jednotku, výpovědi z pracovního poměru apod.) ani pro zastupování klienta u soudu či obdobného orgánu. Klient bere na vědomí, že u této služby nelze vzhledem ke konkrétním okolnostem a k povaze věci ve vymezeném čase v každém jednotlivém případě vždy objektivně poskytnout vyčerpávající a komplexní právní službu.

Právní služby týkající se nemovitých věcí

6.3 Klient bere na vědomí, že Advokát v případě právních služeb z oblasti nemovitostí se spoléhá na výpis z katastru nemovitostí, který mu předloží klient a neprověřuje správnost údajů zapsaných v katastru nemovitostí prostřednictvím sbírky listin katastru nemovitostí, není-li na nesrovnalost výslovně Klientem upozorněn.

 1. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Klient, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. To neplatí v případě uvedeném v článku 2.5. Podmínek. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je k dispozici na konci těchto Podmínek.

7.2 Advokát má právo odmítnout poskytnutí Právní služby nebo bezodkladně vypovědět Smlouvu z důvodů uvedených v § 20 ZoA, mimo jiné i v případě, že si zájmy Advokáta a Klienta v konkrétní věci odporují nebo si v konkrétní věci odporují zájmy jednotlivých klientů Advokáta (tzv. střet zájmů). V případě výpovědi Smlouvy vrátí Advokát bezhotovostním převodem na účet Klienta již uhrazenou odměnu za Právní službu, která ještě nebyla poskytnuta.

7.3 Advokát má právo odmítnout poskytnutí Právní služby nebo bezodkladně vypovědět Smlouvu také tehdy, pokud Klient uvede v Objednávce nesprávné či neúplné osobní údaje tento stav nenapraví ani přes výzvu Advokáta.

7.4 Advokát a Klient si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost činit po ukončení této Smlouvy za Klienta neodkladné úkony ve smyslu v § 20 odst. 6 ZoA.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Advokát se může nechat ve všech věcech zastoupit jiným advokátem na základě plné moci (tzv. advokát subsitut).

8.2 Pokud se kterékoli ustanovení Podmínek stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek.

8.3 Advokát upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz www.cak.cz).

8.4 Tyto Podmínky jsou k dispozici na Webu advokáta pod odkazem.  Současně je odkaz na tyto Podmínky obsažen v potvrzení (akceptaci) Objednávky.

8.5 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20. 9. 2023.

JUDr. Petr Kazda, advokát (evidenční číslo ČAK 11297)

Formulář pro odstoupení od Smlouvy:


JUDr. Petr Kazda, advokát, ČAK 11297

se sídlem Palackého třída 223/5, Nymburk

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o právní pomoci, kterou jsem s Vámi uzavřel dne

…………. * / podle mé objednávky ze dne ……………………….*

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:

Datum:

*/ nehodící se škrtněte