Právní poradenství – nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.)

Nabízím právní poradenství pro prvotní zorientování se ve změnách dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Cena bude sjednána individuálně dle rozsahu a náročnosti požadavku klienta.

Krátké pojednání k novému občanskému zákoníku

V souvislosti s blížící se účinností již platného Nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 se množí dotazy fyzických a právnických osob k chystaným změnám, konkrétně „jako se dotkne nový občanský zákoník mého praktického každodenního života či mé podnikatelské činnosti“? Je třeba říci, že poměrně citelným a zásadním způsobem.

Narozdíl např. od nového trestního zákoníku, který vychází z původního trestního zákoníku a principu kontinuity (návaznosti) na původní předpis, nový občanský zákoník nikoliv. Nový občanský zákoník zcela opouští dosud platný občanský zákoník a navazuje spíše na prvorepublikové civilní právo, což lze ve většině případů chápat jako pozitivum. Samozřejmě je otázkou, do jaké míry je akceptovatelný princip neznalost zákona neomlouvá u předpisu o rozsahu 3081 paragrafů, který reguluje zcela nově naprostou většinu právních vztahů v soukromoprávní sféře, a který ruší 238 právních předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., přináší celou řadu zásadních změn počínaje terminologií a konče zavedením celé řady (staro)nových právních institutů, které doposud platný občanský zákoník neobsahuje. Teprve budoucnost ukáže, jak se nové právní instituty naučí fyzické a právnické osoby využívat a do jaké míry shledají některé z těchto institutů za praktické a životaschopné.

Pro běžné občany a podnikatele jsou zcela bez významu odborné diskuse na téma, zda je nový občanský zákoník lepší než dosavadní, v čem ano, v čem ne, co se povedlo, co se nepovedlo, zda se soudci a státní orgány stačí připravit na aplikaci nového občanského práva, atd.

Běžné občany a podnikatele zajímá praktická stránka věci, tzn. jak konkrétně se změní pravidla pro jejich každodenní právní jednání /dříve právní úkony/ v soukromé a obchodní sféře, kde tyto změny přehledně, srozumitelně a rychle najdou a co nejrychleji se v nich zorientují.

Nový občanský zákoník lze ve zkratce charakterizovat takto:

– velmi ambiciózní

– velmi rozsáhlý

– uživatelsky ne příliš přívětivý (rozsahem, použitým jazykem, novou terminologií, diskontinuitou s dosavadním OZ)

– kazuistický (popisný), přesto obsahující řadu nových neurčitých pojmů, jejichž výklad dovodí teprve judikatura (např. „osoba průměrného rozumu“)

–  přinášející větší smluvní volnost účastníků, avšak paradoxně v mnoha případech celou řadu nových omezení (ochrana tzv. slabší strany)

– zcela nepochybně dramaticky zvýší soudní agendu a potřebu právní pomoci, neboť mj. upravuje desítky nových případů, kdy se lze obrátit k soudu

Přes shora uvedené vnímám nový občanský zákoník jako krok pozitivním směrem.

Bude však trvat několik desítek let, než se nový předpis tzv. usadí. Zároveň je třeba upozornit na skutečnost (mnohými často opomíjenou), že dosavadní právní vztahy založené dosud platným občanských zákoníkem budou přetrvávat a řídit se režimem dosud platného OZ ještě řadu let a desetiletí, laická a odborná veřejnost tak bude nucena mít na paměti tuto „dvojkolejnost“.

JUDr. Petr Kazda, advokát se sídlem v NymburceNapište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.