Vady prodané věci či vady díla a jejich reklamace

Nabízím právní pomoc s písemným uplatněním nároků z odpovědnosti za vady prodané věci nebo vady díla.

Jsou-li nároky z odpovědnosti za vady prodané věci či vady díla oprávněné a doložené, je třeba je uplatnit správně též po formální stránce. V praxi se pak velmi často podaří dosáhnout mimosoudní dohody, nejčastěji o poskytnutí dodatečné slevy z kupní ceny či z ceny díla.

Vady prodané věci

Dle ust. § 2099 odst. 1 obč. zák. je věc vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096, tzn. není-li v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Je-li vadné plnění podstatný porušením smlouvy ve smyslu ust. § 2106 obč. zák., má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Je třeba mít na paměti, že provedenou volbu již nelze dodatečně měnit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nabízím právní pomoc s písemným uplatněním nároků

Vady díla

Pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady díla platí přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě.