Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady újmy (škody) na zdraví.

Bezplatná první konzultace ve věci vymáhání újmy / škody na zdraví.

Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle ust. § 2958 obč. zák. zahrnuje poskytování právních služeb při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při uplatňování nároků z pojištění odpovědnosti za škodu a ze soukromého pojištění osob a zastupování v soudních sporech o náhradu újmy na zdraví v případech, kdy nebyly nároky poškozených dostatečně odškodněny, zejména o další zvýšení ztížení společenského uplatnění (ZSÚ) v případě závažných následků na zdraví trvalého charakteru a zastupování v soudních sporech o nárocích pozůstalých.

Nejčastěji se jedná o případy dopravních nehod, pracovní úrazy a nemoci z povolání, pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče a škoda vzniklá v běžném občanském životě.

Naše kancelář má v této problematice bohaté zkušenosti získané v souvislosti se zastupováním nejmenované renomované komerční pojišťovny působící v ČR.

První osobní nebo e-mailová konzultace ve věcech náhrady škody na zdraví je bezplatná. Právní služby jsou v těchto případech poskytovány nejčastěji podílem s klientovi přiznané a uhrazené částky dle dohody s klientem.

V případech škod z tzv. povinného ručení, hradí náklady právního zastoupení odpovědnostní pojišťovna.

Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) došlo k významné změně v rozsahu odškodňování újmy na zdraví, neboť nově nejsou soudy vázány zákonnými limity pro určení výše škody jak dosud.

V roce 2014 sestavila expertní skupina složená ze zástupců Nejvyššího soudu, znalců, lékařů a zástupců pojišťoven interní metodický pokyn, který dosavadní tabulky nahradí. Tento metodický pokyn byl údajně vypracován na žádost soudů nižších instancí (předvídatelnost soudních rozhodnutí), tak pojistitelů (kalkulace pojistného rizika). Dle tohoto pokynu byla stanovena hranice pro odškodnění trvalých následku (ZSU) v částce 10 milionů korun za totální vyřazení ze společnosti, k ní se budou přičítat či odečítat procenta označovaná jako „ztráta potenciálu“. Ve výjimečných případech tak odškodné může dosáhnout výše 20 milionů korun.

Metodický pokyn v zásadě navazuje na bodové hodnocení dle závažnosti jednotlivých diagnóz s tím rozdílem, že hodnota bodu nebude nadále činit 120,- Kč, ale nově bude činit 1% hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok / vznikla bolest. Hodnota bodu v roce 2014 tak bude činit 251,28 Kč. U většiny jednotlivých položek došlo též ke zvýšení bodového ohodnocení.

Metodika NS ČR je ke stažení zde:

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika

Dle ust. § 2958 NOZ při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Závažnost vytrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění z odborného hlediska bude i nadále posuzována znalci z oboru zdravotnictví, znalecké posudky však budou sloužit jako podklad pro soud za účelem úvahy soudu o výši odškodnění v konkrétním případě.

Dle ust. § 2959 NOZ při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradu vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnošnosti.

Oškodnění za smrt blízké osoby již nebude stanovenou fixní částkou jako je tomu nyní, nově budou moci nejbližší příbuzní (ale i třetí osoby, např. svědek dopravní nehody nebo spolujezdec) požadovat oškodnění i v případě, že poškozený utrpěl „pouze“ závažné ublížení na zdraví. Dosud bylo možnost požadovat odškodnění pouze v případě smrti poškozeného. Rozšíří se také okruh osob, které mohou odškodnění požadovat.Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.