201307.08
5

S účinností od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Procentní sazba úroků zůstává stejná, i když se později změní repo sazba ČNB.

Při vzniku prodlení se výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, ale už ani od repo sazby, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo, nýbrž od repo sazby platné v první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.

Zákonný úrok z prodlení je úpraven v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Úrok z prodlení jako příslušenství pohledávky

Úrok z prodlení je majetkovou sankcí za prodlení dlužníka s plněním jeho peněžitého dluhu. Úrok z prodlení vyjadřuje cenu za neoprávněné užívání jistiny, tedy ušlý zisk, který by věřitel získal, kdyby tyto finanční prostředky měl a investoval je. Úrok z prodlení je ze zákona příslušenstvím peněžité pohledávky, ohledně níž nastalo prodlení, a není jej třeba ve smlouvě sjednávat (zákonný úrok z prodlení). V obchodněprávních vztazích je možno úrok z prodlení sjednat v odlišné výši (smluvní úrok z prodlení). V praxi jsem se v letošním roce 2010 setkal s právním názorem Krajského soudu v Praze (se kterým nesouhlasím), dle kterého lze smluvně sjednat úrok z prodlení odlišně od zákonného úroku i v občanskoprávních vztazích.

Tři modely výpočtu zákonných úroků z prodlení

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, bylo v průběhu své platnosti již dvakrát novelizováno.

Pro prodlení vzniklé od 15. července 1994 do 27. dubna 2005 činila roční výše zákonných úroků z prodlení dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou (ČNB) a platné k prvnímu dni prodlení a byla od jeho započetí neměnná.

Pro prodlení vzniklé od 28. dubna 2005 do 30. června 2010 odpovídá roční výše zákonných úroků z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů, a výše úroků z prodlení se upravuje pro každé další kalendářní pololetí dle výše repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (mění se tedy vždy k 1. lednu a 1. červenci).

Pro prodlení vzniklé po 1. červenci 2010  je stanovena roční výše úroku z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází vzniku prodlení, zvýšená o sedm procentních bodů a bude zůstávat po celou dobu prodlení stejná, tedy reposazba v % + 7 %.

V květnu 2010 byla reposazba ČNB stanovena ve výši 0,75 %. Úrok z prodlení vzniklého od 1. 7. do 31. 7. 2010 tedy bude činit po celou dobu trvání prodlení až do zaplacení 7,75 % p.a. (ročně).

Pro prodlení vzniklé po 1. lednu 2014  je stanovena roční výše úroku z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšená o osm procentních bodů a bude zůstávat po celou dobu prodlení stejná, tedy reposazba v % + 8 %.

Jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.

Úrokové sazby zákonného úroku z prodlení 
3% do 14. 7. 1994
16% od 15. 7. 1994 – 24. 10. 1994
17% od 25. 10. 1994 – 25. 6. 1995
19% od 26. 6. 1995 – 20. 6. 1996
21% od 21. 6. 1996 – 26. 5. 1997
26% od 27. 5. 1997 – 13. 8. 1998
23% od 14. 8. 1998 – 26. 10. 1998
20% od 27. 10. 1998 – 22. 12. 1998
15% od 23. 12. 1998 – 11. 3. 1999
12% od 12. 3. 1999 – 2. 9. 1999
11% od 3. 9. 1999 – 26. 10. 1999
10% od 27. 10. 1999 – 22. 2. 2001
8% od 23. 2. 2001 – 26. 7. 2001
8,5% od 27. 7. 2001 – 29. 11. 2001
7,5% od 30. 11. 2001 – 21. 1. 2002
7% od 22. 1. 2002 – 31. 1. 2002
6,5% od 1. 2. 2002 – 25. 4. 2002
5,5% od 26. 4. 2002 – 24. 7. 2002
4% od 25. 7. 2002 – 31. 10. 2002
3,5% od 1. 11. 2002 – 30. 1. 2003
3% od 31. 1. 2003 – 25. 6. 2003
2,5% od 26. 6. 2003 – 31. 7. 2003
2% od 1. 8. 2003 – 24. 6. 2004
2,5% od 25. 6. 2004 – 26. 8. 2004
3% od 27. 8. 2004 – 27. 1. 2005
2,5% od 28. 1. 2005 – 31. 3. 2005
2% od 1. 4. 2005 – 27. 4. 2005
9,5% od 28. 4. 2005 – 30. 6. 2005        od 28. 4. 2005 platí reposazba + 7%
8,75% od 1. 7. 2005 – 31. 12. 2005
9%

9%

od 1. 1. 2006 – 30. 6. 2006

od 1. 7. 2006 – 31. 12. 2006

9,5% od 1. 1. 2007 – 30. 6. 2007
9,75% od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007
10,5% od 1. 1. 2008 – 30. 6. 2008
10,75% od 1. 7. 2008 – 31. 12. 2008
9,25% od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009
8,75% od 1. 7. 2009 – 31. 12. 2009
8% od 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010
7,75% od 1. 7. 2010 – 30. 6. 2012
7,5 %

7,05%

8,05%

8,5%

9%

9,75%

10,00%

8,25%

8,5%

11,75%

15%

14,75%

13,25%

 

od 1. 7. 2012 – 31. 12. 2012

od 1. 1. 2013 –  30. 6. 2013

od 1. 7. 2013 – 31. 12. 2017   od 1. 1. 2014 platí reposazba + 8%

od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

od 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018

od 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

od 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020

od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021

od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2023

od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024

 
Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.