Odvolání daru pro nouzi nebo pro nevděk

Nabízím právní pomoc s písemným odvoláním daru.

Odvolání daru pro nouzi

Dle ust. § 2068 obč. zák. lze odvolat dar v případě, že dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V takovém případě lze požadovat buď vydání původního daru nebo zaplacení jeho obvyklé ceny, avšak pouze v rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k výživě.

Odvolání daru pro nevděk

V praxi častější odvolání daru pro nevděk je upraveno v ust. § 2072 obč. zák.

Dle ust. § 630 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, platného do 31.12. 2013, bylo možné domáhat se vrácení daru, jestli se obdarovaný chová k dárci nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Dle současné platné úpravy lze odvolat dar pro nevděk, ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy a dárce takové jednání obdarovanému neprominul. Lze požadovat buď vrácení celého daru a není-li to možné, tak zaplacení jeho obvyklé ceny.

Dárce může dar odvolat pro nevděk pouze do jedno roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, tak do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.

Práva odvolat dar se nelze předem vzdát, k takovému ujednání se nepřihlíží.