Nymburk - hlavní sídlo
Palackého třída 223/5, 288 02
mapa

Praha - pobočka
Rumunská 12, 120 00
mapa

| E-mail: advokat@judrkazda.cz     |  Tel.: 325 512 274  |  GSM: 776 573 120

 Advokát JUDr. Petr Kazda se sídlem v Nymburce poskytuje občanům, podnikatelům a právnickým osobám právní pomoc, tj. právní konzultace a právní zastoupení před soudy a správními orgány zejména v následujících oblastech:

 

- soudní vymáhání pohledávek za dlužníky a následné zastoupení v exekučním řízení

- zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady škody na zdraví

- převody nemovitostí (kupní a darovací smlouvy, věcná břemena, zástavní právo)

- bytové právo (převody bytů, nájem bytů, družstevní byty), zastupování společenství vlastníků jednotek (SVJ) vůči dlužníkům

- rodinné právo (rozvod manželství sporný i nesporný, úprava poměrů nezletilých dětí, určení/popření otcovství, vypořádání majetku po rozvodu, sepis dohody o vypořádání SJM)

 

- pracovní právo (pracovní smlouvy, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)

- občanské právo (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, závazkové právo, dědické řízení, vlastnické právo, sousedské spory, nájem nebytových prostor, odpovědnost za škodu a ochrana osobnosti)

- obchodní právo (vymáhání pohledávek, zakládání obchodních společností, obchodní rejstřík, likvidace, insolvenční řízení)

Právní pomoc je poskytována českým občanům a právnickým osobám na celém území ČR, zároveň též českým klientům pobývajícím v zahraničí.

Nejčastěji se na naši advokátní kancelář obracejí klienti se sídlem ve městech Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem, Městec Králové, Milovice a všech dalších obcí, které spadají do územní příslušnosti Okresního soudu v Nymburce.

Oblast soudního vymáhání pohledávek
zahrnuje analýzu vymahatelnosti pohledávky z hlediska právního i z hlediska reálné vykonatelnosti exekučního titulu, pokus o mimosoudní plnění dluhu ze strany dlužníka (předžalobní upomínka dle ust. § 142a o.s.ř.), sepis písemného uznání dluhu, splátkového kalendáře nebo zajištění jiného zajišťovacího nástroje (zástavní smlouva), zastoupení v nalézacím soudním řízení (žaloba o zaplacení peněžitého plnění), exekučním řízení, případně též v likvidačním nebo insolvenčním řízení. Naše kancelář spolupracuje s Exekutorským úřadem v Nymburce (Mgr. Tomáš Pospíchal) a s Exekutorským úřadem Mgr. Evy Veselé v Kolíně.

Převody nemovitostí
vyžadují písemnou formu smlouvy s nutností úředně ověřených podpisů účastníků. Pro své klienty advokát sepisuje nejčastěji kupní smlouvy a darovací smlouvy, dále smlouvy o smlouvě budoucí, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a smlouvy o zřízení předkupního práva s věcněprávními účinky. Sepis jednotlivých typů smluv zahrnuje zajištění aktuálního listu vlastnictví z katastru nemovitostí, v případě potřeby též zajištění nabývacích titulů a ocenění nemovitostí soudním znalcem pro daňové účely. V případě zájmu je možno též poskytnout advokátní úschovu kupní ceny na speciálním depozitním účtu advokáta.

V oblasti rodinného práva
poskytuje advokát právní pomoc v řízení o rozvod manželství (sepis návrhu, zastoupení před soudem), sepis dohody o dle zákona o rodině v případě tzv. nesporného rozvodu dle ust. § 757 obč. zák. V návaznosti na rozvod manželství advokát poskytuje právní pomoc též ve věci vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství.

V oblasti obchodního práva
advokát poskytuje právní služby při zakládání obchodních společností, ve věcech obchodního rejstříku, v sepisu smluv dle obchodního zákoníku a vymáhání pohledávek.

Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady škody na zdraví zahrnuje poskytování právních služeb při jednání s pojišťovnami a ČKP při uplatňování nároku z pojištění odpovědnosti za škodu a ze soukromého pojištění osob a zastupování v soudních sporech o náhradu újmy na zdraví v případech, kdy nebyly nároky poškozených dostatečně odškodněny, zejména o další zvýšení ztížení společenského uplatnění (ZSÚ) a zastupování v soudních sporech o nárocích pozůstalých. Nejčastěji se jedná o případy dopravních nehod, pracovní úrazy a nemoci z povolání, pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče a škoda vzniklá v běžném občanském životě. První osobní nebo e-mailová konzultace ve věcech náhrady škody na zdraví je bezplatná. Právní služby jsou v těchto případech poskytovány nejčastěji podílem s klientovi přiznané a uhrazené částky.

Služby bytového práva
zahrnují sepis smlouvy o převodu bytu ve vlastnictví, sepis smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu, sepis smlouvy o výstavbě, sepis prohlášení vlastníka, sepis nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu bytu a zastupování v soudních řízeních týkajících se existence nájemního vztahu.

V oblasti pracovního práva
poskytuje advokát právní pomoc při sepisu pracovních smluv a dohod o hmotné odpovědnosti, ve věcech ukončení pracovně právních vztahů (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru), ve věcech náhrady škody včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Občanské právo
zahrnuje právní pomoc advokáta především v oblasti zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, závazkového práva, dědického řízení, vlastnického práva, sousedských sporů, nájmu nebytových prostor, odpovědnosti za škodu a ochrany osobnosti.

 

 

 

Obsah stránky:

právník, advokát, advokátní kancelář, advokátní, právní zastoupení, právní konzultace, porada, Praha, Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Městec Králové, Milovice, Kolín, sleva, levný, levně, dostupný, cena, úprava poměrů nezletilých dětí, opatrovnické řízení, výchova a výživa, návrh, žaloba, rozvod manželství, rychle, rozvod dohodou, rozvod dohodou 2014, rozvod dohodou dle § 757 nového občanského zákoníku, nesporný rozvod, rozvod manželství postup, vypořádání majetku po rozvodu, společné jmění, vypořádání společného jmění manželů, SJM, majetková dohoda, smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, osvobození od daně, daňové přiznání, odhad, návrh na vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisu, advokátní úschova, směnná smlouva, nájemní smlouva, kontrola smlouvy, kontrola smlouvy právníkem, kontrola smlouvy rychle, kontrola smlouvy cena, kontrola smlouvy advokátem, revize smlouvy, kupní smlouva byt, kupní smlouva nemovitost, pozemek, bytová jednotka, odškodné za nehodu, škoda na zdraví, odškodnění dopravních nehod, dopravní nehody, odškodnění obětí dopravních nehod, odškodnění při autonehodě, odškodnění na zdraví, nároky z dopravní nehody, po dopravní nehodě, při dopravní nehodě, účastník, účastníci dopravní nehody,  úraz, nemoc z povolání, dopravní nehoda, škoda na automobilu, poškození zdraví, trvalé následky, ztížení společenského uplatnění, ZSU, bolestné, vymáhání nároků, vymáhání pohledávek, zastupování poškozeného, zastupování poškozených, ztráta na výdělku, ušlý zisk, věcná škoda, škoda na věcech, náklady účelně vynaložené v souvislosti s léčením, odškodnění bolesti, odškodnění dopravních nehod, odškodnění po dopravní nehodě, odškodnění obětí dopravních nehod, upomínka, pohledávky společenství vlastníků jednotek, dluh na nájemném, dluh na platbách do fondu oprav a údržby, SVJ, uznání dluhu, rozhodčí doložka, smlouva o půjčce, darovací smlouva, služní úpis, urgence dlužníka, právní poradenství při koupi nemovitosti, kontrola kupní smlouvy, bytová jednotka, nebytová jednotka, pojistné plnění, pojišťovna, pojistná událost, věcné břemeno doživotního bydlení, doživotního užívání, smlouva o zřízení věcného břemene, zřízení věcného břemene současně s darováním, nový občanský zákoník 2014, zákon č. 89/2012 Sb., náhrada nemajetkové újmy, náhrada nemajetkové újmy pozůstalých, náhrada při ublížení na zdraví při usmrcení, náklady spojené s péčí o zdraví, náklady pohřbu, ztráta na výdělku, náhrada při poškození věci, náhrada při újmě na přirozených právech člověka, újma na zdraví, kontrola smlouvy do 48 hodin, majetková újma, nemajetková újma, pojistné plnění, povinné ručení

 


 

Aktuality
Spolupráce
   


 

Všechna práva vyhrazena JUDr. Petr Kazda, advokát - www.judrkazda.cz
Nymburk - hlavní sídlo, Palackého třída 223/5, 288 02 mapa, Praha - pobočka, Rumunská 12, 120 00 mapa
TOPlist